รับทำบัญชี (Accounting)

 
 
 

             กิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องมีการจัดทำบัญชีและขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี รวมถึงจัดทำงบการเงินนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดหาบุคลากรทางด้านบัญชี บางครั้งก็ยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง รวมถึงต้องมีค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรอีกเป็นจำนวนมาก การใช้บริการสำนักงานบัญชี เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้กิจการสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงบุคลากร ในขณะเดียวกันก็ได้รับบริการทำบัญชีจากผู้ที่เป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในงานด้านนี้โดยเฉพาะ

             บริษัท ดูโอ การบัญชีและบริการ จำกัด ให้บริการด้านบัญชีครบวงจร ตั้งแต่เริ่มวางระบบสำหรับบริษัทตั้งใหม่ รวมถึงให้คำแนะนำทางด้านการจัดการระบบเอกสาร และคำปรึกษาด้านภาษี เราดูแลการจัดทำรายงานส่งหน่วยงานต่างๆ ให้ทั้งหมด บริการบัญชีเราครอบคลุมถึง

รับทำบัญชี (Accounting)

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชีและภาษีทั้งหมด ตั้งแต่วางระบบบัญชี การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำส่งต่อกรมสรรพากรทั้งสิ้น
 • จัดทำสมุดรายวัน, สมุดบัญชีแยกประเภท
 • ปิดบัญชี และจัดทำงบการเงิน (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) พร้อมด้วยรายละเอียดประกอบงบ ได้แก่ งบทดลอง, รายละเอียดบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีประจำเดือน (ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, ภพ. 30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย
 • จัดทำและยื่นแบบประกันสังคม
 • จัดทำพร้อมยื่นประมาณการรายได้ครึ่งปี ภงด. 51
 • ยื่นภาษีประจำปี ภงด. 50
 • ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ

อัตราค่าบริการ ขึ้นอยู่กับ จำนวนรายการเอกสาร และความซับซ้อนของรายการ เริ่มต้นที่ 3,000 บาทต่อเดือน (รวมค่าบริการรับส่งเอกสารแล้ว)

 

ตรวจสอบบัญชี (Audit)

             เราให้บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เริ่มต้นที่ 5,000 บาท

 • ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยทีมงานผู้สอบบัญชี รับอนุญาตที่มีประสบการณ์
 • เสนอรายงานของผู้สอบบัญชี
 • บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน ตามกำหนด ได้แก่ สปช.3,สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น     (บอจ.5) นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์
 
 
 
หน้าแรก | รับทำบัญชี | รับทำเงินเดือน | ที่ปรึกษา | ร่วมงานกับเรา |   Copyright @ บริษัท ดูโอ การบัญชีและบริการ จำกัด